Hi Rob. Could you introduce yourself in few words? What are you doing? Where you live, what you like... and what are you??

Ahoj Robe, mohl bys říct něco o sobě? Co děláš? Kde žiješ, co máš rád... kdo jsi??

Rob: I am original from the USA but have been living in London for 17 years now. What brought me to London was to help start a punk/metal alternative church with some friends. Since then I have found myself involved in and helping to start a number of alternative church communities. These day I find myself walking with the anarchist community in London exploring how God is already at work in this community and finding out what I can learn from them about who God is even thought the majority of them believe in no gods and no masters.

Rob: Jsem původem z USA, ale nyní žiji už 17 let v Londýně. Do Londýna mě přivedla touha pomoci založit punk/metalovou církev s přáteli. Od té doby jsem našel sám sebe právě v pomáhání zakládat nespočet alternativních církevních komunit. V těchto dnech se pohybuji v anarchistické komunitě v Londýně, kde objevuji, jak zde Bůh působí. Učím se a hledám kdo je vlastně Bůh v komunitě, kde nikdo neuznává žádnou svrchovanost a božstvo.

I am a hardcore kid at heart and enjoy going to punk and hardcore gigs and collecting vinyl records. I´m also involved in community activism on issues such as gentrification that seeks to divide my nieghbourhood.

V srdci jsem hardcorové dítě, organizuji punkové a hardcorové akce a taky sbírám vinyly. Zapojuji se do komunitního života převážně v otázkách jako gentrifikace, která se snaží rozdělit mé okolí a blízké. 

About which topic you will peak at the festival? And why?

O čem budeš mluvit na festivalu a proč?

Rob: I will the exploring what it means to love God and our neighbours as we love ourselves, especially those who may not share the same views or values as we might do, in a very real and practical way. As a result, to have a Jesusstyle spirituality is to have a spirituality that does not revolve around whether people share the same beliefs as us but is about how well we engage with others, especially those who do not share the same beliefs or values.

Rob: Budu se snažit mluvit o tom, co znamená milovat Boha a své blízké stejně jako bychom milovali samy sebe, obzvlášť ty, kteří nemusí mít podobný pohled na svět, nebo obdobné hodnoty jako my. Vnímání Boha v důsledku neznamená to, že lidé sdílejí stejné názory a hodnoty, ale právě naopak, učit se znát a chápat ostatní.

The spirituality of Jesus can be described as a spirituality of no borders. We are living in interesting times in fortress Europe (and in the world) where people are more and more driven by fear. So this seminar will be looking at practical ways how the spirituality of Jesus can help us to live a life without borders in the places we live.

Duchovno Ježíše lze vnímat jako život bez hranic. Žijeme určitě v zajímavé době, kde jsou lidé řízení strachem v pevnosti zvaná Evropa, v pevnostech po celém světě. Takže se tato přednáška bude snažit najít praktický způsob, jak nám spiritualita Ježíše může pomoci žít život bez hranic a bez předsudků tam, kde žijeme.

 

 

Where you at the festival last year and what you mean about it?

Byl jsi na festivalu minulý rok a slyšel jsi o něm něco?

Rob: I´m very gutted to have missed last year´s festival. I heard so many good things about Meziprostor. From what I heard, it has everything that I dream about a festival: DIY ethics, underground music, inclusive community for people from all walks of life, exploration of radical politics, space to listen and have conversations with others, and the intersection between our spirituality and what is happening in our world. Sounds like heaven on earth to me!

Rob: Mrzí mě, že jsem nemohl být na minulém ročníku. Slyšel jsem samé dobré věci, všechno o čem sním na festivalu: DIY etika, undergroundová muzika, komunita lidí ze všech našich cest životem, přemýšlení o radikální politice. Místo, kde můžeš naslouchat a bavit se s lidmi napříč našim duchovnem a tím co se děje v našem světě. Zní to pro mě jako ráj na zemi. 

Are you looking forward to festival?

Těšíš se na Meziprostor?

Rob: Yes!! Very much so. As I said, I have heard so many good things about the festival and can´t wait to meet old friends as well as make new friends, discover new bands and learn from others.

Rob: Ano!! Moc. Jak jsem řekl, slyšel jsem o něm jen dobré a nemůžu se dočkat, až opět uvidím staré přátele stejně jako potkám spoustu nových přátel a poslechnu si nové skupiny. Každé setkání je velké obohacení. 

Do you like czech music bands, food and beer?

Máš rád české kapely, jídlo, pivo?

Rob: I have heard some Czech surfbeat bands on a compiliation I have and enjoy listening to it. I don´t recall having Czech foodbefore but I´m looking forward to diving into it and trying new foods. my local pub servers Staropramen. I enjoy it ever now and then. However I really enjoy Polotmavý lagers as it´s nice and rich in character. I´m really looking forward for recommendations on Czech bands to check out as well as beers.

Rob: Slyšel jsem pár českých surfbeatových kapel na nějakých kompilacích a bylo to super. Nevzpomínám si, jestli jsem před tím českou kuchyni někdy zkoušel, ale těším se na to, až ji ochutnám a vyzkouším nová jídla. Zdejší hospoda čepuje Staropramen a rád si ho dám, nejvíce však miluji Polotmavý ležák, tu jeho plnou chuť. Moc se těším na každé doporučení hudebních kapel i piva.